acute hemorrhagic encephalitis

Noun
  • Encephalitis that resembles apoplexy due to blood extravasation (synset 114366147)

Other Searches