JIN

Before
1: S
ba, wei, shi, dong, wang, ha, kim, li, la, see
2: SU
eastern, western, later
2: US
ba
After
1: S
xing, ping, shin, wei, shan, jiang, yin, kim, mao, lee, park, said, state
2: SU
period
2: US
jiang
3: SUU
dynasty, dynasties, period
Surrounder Phrases
tian jian, shan, han, huazhang jian, qian, zhong, jing, dai, yan, qin, hua, jun, yi, wei, ji, yuan, lingzhong yao, hua, yi, yong, hui, shan, luqin shi, hui, dynasty, ling, zhangbai hua, zhu, ling, hui, weishi jing, ji, huang, yan, fu, wei, yi, lu, changhu shi, feng, yao, sheng, ping, weiyi jing, yong, dynasty, chong, sheng, yin, shiyan hui, fu, hu, yuanhuang hua, xing, qin, zhong, jing, bai, sheng, shan, shu, fu, wen, shi, ming, weigu cheng, huahua shu, shan, sheng, shi, yuan, luling soo, shushu jing, fu, hanxing yixiao yao, qian, jun, ping, hua, ling, yang, hongchen jian, yi, cheng, yong, jun, yanming dynasty, dynasties, shi, huangliu xie, xing, hui, sheng, xiao, yong, chong, feng, ji, wei, yan, shu, jun, hua, wen, ling, yiwen hui, wei, fu, cheng, hua, shu, shi, yi, chang, wangping chong, shansheng jiang, cheng, chang, yanghan shu, dynasty, dynasties, yong, shanhyun kim, leeyao wen, ming, shujing ji, wangzhou sheng, dynasty, yang, dynasties, yi, wenshan yao, zhucheng yi, shin, ming, weichang jiang, soo, wen, shu, ping, huafu ling, jian, sheng, feng, shanyang jian, ming, hui, zhu, yong, weikim yong, chong, soo, dongwang wei, jian, hui, chong, ming, sheng, jing, fu, yang, ji, zhong, ping, feng, shu, yong, yan, wen, yi, jun, ling, yao, chenhui shi, yin, yuan, yangwei shu, yuan, yan, sheng, dynasty, ling, hu, hui, cheng, ming, wangyuan dynasty, shi, dynasties, ming, shu, chengji sheng, cheng, changsoo kim, leeli bai, jing, jian, yan, ling, ji, shi, cheng, yong, weidong feng, lu, ha, ping, yuanzhu ling, jiang, wen, yilu ping, ji, shan, yan, yin, ling, yiyin yang, hua, shujiang feng, hua, wen, weishin dongbillion yuansung dynastyma huangyong kimdai lifeng huangsong jiang