mountain peak

Noun
  • The summit of a mountain (synset 109383019)

Other Searches