apolune

Noun
  • Apoapsis in orbit around the moon (synset 108513209)

Other Searches