apojove

Noun
  • Apoapsis in orbit around Jupiter (synset 108513105)

Other Searches