albuginea

Noun
  • Whitish tunic (synset 105614283)

Other Searches