armenian language

Noun
  • The Indo-European language spoken predominantly in Armenia, but also in Azerbaijan (synset 106955461)

Other Searches