144

Noun
  • Twelve dozen (synset 113772644)

Other Searches