amanita verna

Noun
  • Fungus similar to Amanita phalloides (synset 113024472)

Other Searches