algernon charles swinburne

Noun
  • English poet (1837-1909) (synset 111347158)

Other Searches