agrimonia procera

Noun
  • Fragrant European perennial herb found at woodland margins on moist soils (synset 112643972)

Other Searches