SINGH

Before
1: S
sher, sant, pal, ram, shiv, raj, kahn, sham, dal, lain, ralph, dr, jay, man, deep, meet
2: SU
sundar, sunder, mula, sadhu, mani, sahib, sumer, sanjay, rai, deo, shankar, ala, asa, raja, krishna, guru, sultan, dr, mrs, santa, mr, simon
2: US
suresh, surat, sardar
3: SUU
minister
After
1: S
gill, mann, rao, died, writes, road, joined, wrote, took, sent, gave, says, came, spoke, met, said, told, tried, who, went, asked, stood, reached, moved, led, got, son, brought, did, turned, made, felt, held, left, looked
2: SU
sekhon, sandhu, sidhu, deo, sabhas, sabha, alias, sahib, vs, museum, college, started, wanted
2: US
resigned, replied, announced, declared, museum, refused, became, returned, agreed, remained, arrived, received, began
3: SUU
alias, visited, museum, ministry, government
3: USU
aurora, succeeded, museum, decided, committee, continued, department
4: UUSU
introduction
Surrounder Phrases
mahavir tyagi, prasadmool chandsadhu sundarbhagwat dayalchaudhary charanbhola nathnarendra deva, nath, prakash, dev, kumar, mohanmadan mohan, lal, gopal, laimahabir prasadravi shankar, dayal, narayan, kumarhar dayal, govind, rai, anandgour mohanchanda saheb, sahibiqbal cheema, narainbhajan lal, laishankar dayal, prasad, raobahadur thapa, gurung, shah, chand, khanprem chand, nath, shankar, prakash, kumarkaram chandkhalsa diwanshiv shankar, charan, dayal, kumar, prasadarjun sethi, devprakash sethi, narayan, narain, chandranand kishore, lal, gate, kumar, laiprasad yadav, vermamunshi marg, ramraj kapoor, narain, anand, chauhan, kishore, kumar, bahadur, nathchand kaur, guptaroshan lal, laikamal nathhira lal, laiashok mehta, kapur, kumar, rudra, margsuraj prakash, mal, prasadsuresh chandra, kumarnarain chanddurbar margkaur khalsanahar raijanak rajlal yadav, bahadur, chandmaharaj ji, saheb, kumardevi lal, lai, prasadamar nathhakim sahebajay kumarrai bahadur, saheb, sahib, mehtamanohar lal, laigovind narain, raovijay kumarsardar mangal, bhagat, bahadur, sahibarun kumar, chandrabihari lal, lailakshmi narain, narayan, narayana, devimani shankarnarayan yadav, rao, prasad, shahmaha sabha, devi, rajamahendra nath, prasad, mohan, kumar, pal, devjai prakash, narain, gopal, chand, narayanattar chandshah alamdurga charan, prasad, devimohan lal, lai, dev, roy, rao, prasad, kumarhari kishore, shankar, chand, mohan, prasad, narayan, kumarsunder lal, laikishore kumar, chandralai bahadur, bagh, chanddewan bahadurdiwan chand, bahadurnarayana rao, gururam manohar, mohan, gopal, charan, saran, ratan, narain, chandra, nath, dayal, kishore, bhagatbanda bahadurki jaiguru govind, amar, arjun, maharaj, harsahib kaur, bahadurmaharaja hari, sher, jai, bahadurtara chandnath verma, rai, guptadal khalsasher shah, bahadur, khangopal krishna, chandra, raorao saheb, bahadur, sahibji maharajraja saheb, mahendra, rao, jai, hira, narendra, amar, ravi, sahib, bahadur, mohan, ramvikram chandralahore durbarmian sahibganga sagar, prasad, devisanjay kumar, guptabharat sabhajagannath prasad, raokumar yadav, rai, mehtakrishna deva, kumar, rao, chandrathakur sahibanand mohan, kumar, raoalam khanasa mahanwazir khandev anand, raj, jigaya prasadkhan bahadur, saheb, sahibamir chand, sher, khanchandra gupta, pal, babu, prakash, mohanindra nathshiva rao, chandrabuddha gayasham lalbabu rao, ramsri krishnasant ram